ReklamaRehau Passion for Color A1

Regulamin

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określone jako "RODO", "ORODO" , "GDPR", lub Ogólne Rozporzadzenie o Ochronie danych.

Wydawca Serwisu nie gromadzi i nie publikuje danych osobowych osób prywatnych.
Prywatne adresy mailowe umożliwiające założenie konta w serwisie nie są przetwarzane ani wykorzystywane w celach marketingowych, jak również nie są udostępniane innym podmiotom. Przy zakładaniu konta jako osoba prywatna wydawca Serwisu nie wymaga podawania danych osobowych wrażliwych. Jedynym wymogiem przy rejestracji osoby prywatnej jest podanie adresu mailowego. W każdej chwili zarejestrowany użytkownik może zażądać usunięcia adresu mailowego z bazy serwisu.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki funkcjonowania serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.mebleinfo.pl, zwanego dalej Serwisem.

 2. Dokonanie rejestracji w serwisie wymaga akceptacji postanowień niniejszego regulaminu.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług i inne właściwe przepisy prawa.

 4. Żadna z funkcjonalności Serwisu nie może być wykorzystana w celach sprzecznych z obowiązującym prawem.

 5. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

  1. Regulamin – niniejszy regulamin

  2. Serwis – internetowy serwis mieszczący się pod adresem: www.mebleinfo.pl,  umożliwiający zarejestrowanym użytkownikom dodawania wizytówek, ogłoszeń oraz komentarzy, dotyczących tematycznie branży meblarskiej

  3. Operator – mebleinfo.pl Michał Fabich, ul. Gdańska 15/8, 83-110 Tczew

  4. Użytkownik – osoba korzystająca z zasobów Serwisu

  5. Rejestracja – proces zakładania konta użytkownika w Serwisie.

 6. Korzystanie z funkcji dostępnych w Serwisie wymaga posiadania komputera lub innego analogicznego urządzenia podłączonego do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę obsługującą Java Script.

§ 2  Rejestracja

 1. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu wymaga rejestracji. Rejestracja i założenie konta prywatnego oraz dla firm jest bezpłatna.

 2. Użytkownicy będący osobami fizycznymi, mogą założyć prywatne konto użytkownika, natomiast przedsiębiorcy mogą założyć dodatkowo konto firmy.

 3. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

 4. Dokonując rejestracji użytkownik wybiera tryb w jakim się rejestruje, w zależności od wybranego trybu uzyskuje różny poziom dostępu do funkcjonalności Serwisu.

 5. Rejestracja w trybach: prywatnym oraz firmy wymaga podania danych osobowych określonych w formularzu rejestracyjnym, a w przypadku zakładania profilu firmowego -  danych identyfikujących przedsiębiorcę.

§ 3 Prawa i obowiązki użytkowników

 1. Użytkownik dokonujący rejestracji prywatnej może:

  1. Dodawać opinie i komentarze pod materiałami umieszczonymi przez innych użytkowników. Dodane komentarze podlegają zatwierdzeniu przez administratora Serwisu.

  2. Nieodpłatnie dodawać i edytować dodane ogłoszenia

  3. Zmienić konto prywatne na konto firmowe
    

 2. Użytkownik dokonujący rejestracji pełnej (konto firmowe) może dodatkowo:

  1. Dodać baner firmy - odpłatnie, zgodnie z cennikiem portalu znajdującym się pod linkiem: http://www.mebleinfo.pl/informacje/reklama,40

   W przypadku dodania baneru poprzez panel administracyjny trafia on do administratora portalu w celu zaakceptowania go i aktywowania w serwisie

  2. Dodać wpis firmowy - odpłatnie, zgodnie z cennikiem portalu znajdującym się pod linkiem: http://www.mebleinfo.pl/informacje/reklama,40

   W przypadku dodania wpisu firmowego poprzez panel administracyjny trafia on do administratora portalu w celu zaakceptowania go i aktywowania w serwisie

 3. Korzystanie z niektórych funkcji serwisu jest odpłatne, zgodnie z cennikiem zamieszczonym w serwisie: http://www.mebleinfo.pl/informacje/reklama,40

 4. Operator, za świadczenie usług odpłatnych oferowanych przez Serwis wystawia faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 5. Użytkownicy w pełni odpowiadają za treść wypowiedzi oraz za inne materiały dodane do Serwisu. W szczególności dodając materiały graficzne lub audiowizualne odpowiadają za posiadanie odpowiednich praw autorskich do tych materiałów, umożliwiających ich rozpowszechnianie.

 6. Zakazane jest wykorzystywanie bez zgody Operatora artykułów, materiałów graficznych lub audiowizualnych dodanych do Serwisu przez Operatora lub podmioty z nim współpracujące.

 7. Zakazane jest dodawanie treści:

  1. Obraźliwych i zawierających słowa powszechnie uznawane za wulgarne.

  2. Propagujące nazistowską komunistyczną, faszystowska lub inną totalitarną ideologię.

  3. Nawołujących do przemocy.

  4. W inny sposób rażących w dobre obyczaje.

§ 4 Ochrona danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych użytkowników jest Operator:

  mebleinfo.pl Michał Fabich, ul. Gdańska 15/8, 83-110 Tczew

 2. Kontakt w sprawie danych osobowych

  W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz kontaktować się:

  - poprzez e-mail: redakcja@mebleinfo.pl,

  - telefonicznie: +48 501-484-795,

  - pisemnie na adres siedziby Operatora wskazany w pkt.1)

 3. Cele i podstawy przetwarzania oraz okres przechowywania danych

  Dane osobowe użytkowników przetwarzane będą w celu subskrypcji newslettera „mebleinfo.pl” - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  Dane osobowe użytkowników przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Operatora, aż do momentu wniesienia sprzeciwu. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje użytkownikowi w każdej chwili.

 4. Kategoria i pochodzenie danych osobowych

  Dane osobowe: zwykłe

  Informujemy, iż nie posiadamy w naszych bazach danych tzw. "danych wrażliwych"

  Przetwarzane kategorie danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od użytkowników (lub zostały przekazane w użytkownika imieniu) oraz dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych.

 5. Odbiorcy danych

  Odbiorcami danych osobowych użytkownika jest wyłącznie Operator oraz upoważnieni pracownicy, a także podwykonawcy – podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz Operatora, podwykonawcy świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego Operator korzysta; współpracujący z Operatorem dziennikarze oraz księgowi, audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi, a także podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

 6. Prawa osób, których dane dotyczą:

  Użytkownik posiada prawo do:

  - dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

  - sprostowania (poprawiania) swoich danych,

  - ograniczenia przetwarzania danych,

  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania zaprzestania ich przetwarzania i wycofania zgody na przetwarzanie danych (prawo do „bycia zapomnianym”),

  - przenoszenia danych osobowych,

  Podmiot danych ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik zobowiązuje się do ochrony loginu i hasła do Serwisu oraz do nie udostępniania tych danych osobom trzecim.

 2. Operator nie odpowiada za szkody spowodowane przez ujawnienie danych służących do logowania się do serwisu lub wynikłe przez działanie szkodliwego oprogramowania  na komputerach użytkowników.

 3. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, a także świadczonych przez Operatora usług  powinny być zgłoszone na adres e-mail: redakcja@mebleinfo.pl

 4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie po wpłynięciu, maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych.

 5. Użytkownik może usunąć konto w Serwisie. Usunięcie konta odbywa się poprzez panel administracyjny lub wysłanie wiadomości na adres email: redakcja@mebleinfo.pl

 6. Operator może z ważnych przyczyn, w związku z wprowadzeniem nowych funkcji do Serwisu lub spowodowanych zmianą przepisów obowiązującego prawa dokonać zmiany regulaminu. O zmianie powiadamia użytkowników na stronach internetowych Serwisu. Następne zalogowanie się do Serwisu po otrzymaniu informacji o dokonaniu zmiany regulaminu oznacza jego akceptację.

Poleć innym

do góry strony